Adatkezelési tájékoztató
 1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: Ocean Laundry Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-192173 Adatkezelő székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. Adatkezelő képviselője: Erdei Erzsébet Telefon: +36 70 422 8477 E-mail: ocean@drycleaningbudapest.com
 1. Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya
A Társaság a személyes adatok kezelésését az alábbi szabályok alapján végzi:   A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.
 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a www.oceantisztitoszalon.hu oldal látogatóinak, önkéntesen regisztrált felhasználóinak tájékoztatása a Társaság tevékenységéről, szolgáltatásairól, elérhetőség megadása. A Felhasználók űrlap segítségével felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel, ajánlatot kérhetnek. Külön kifejezett hozzájárulás esetén hírlevelet igényelhetnek, arra feliratkozhatnak. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Felhasználók az általuk kezdeményezett kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, hírlevélre történő feliratkozás során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
 1. Általános rendelkezések
Adatkezeléssel érintettek köre: a www.oceantisztitoszalon.hu oldalon az Adatkezelővel önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó Felhasználók. Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás. Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó. A Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Ha az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása alapján - tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkavállalónál kezdeményezni.
 1. A kezelt személyes adatok köre
A kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során kezelt személyes adatok köre: Név E-mail cím Telefonszám Szállítási cím
 1. Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) személye:
Ocean Laundry Kft, 01-09-192173. Tárhelyszolgáltató: Artamax Creative Solutions
 1. Adattovábbítás külföldre
Külföldre adattovábbítás nem történik.
 1. A személyes adatok tárolásának időtartama
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a tájékoztatás, ajánlat küldés teljesítéséhez szükséges ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre
Az adatok megismerésére az Adatkezelő, továbbá az adatkezelő erre kijelölt munkatársai és a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozók a jogosultak. A futárszolgálat részére kizárólag a szállítással összefüggő adatok kerülnek továbbításra.
 1. Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről
Az Adatkezelő munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.
 1. Tájékoztatás az érintettek jogairól
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak. Az érintettek jogai: 11.1. A hozzáférés joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 11.2. A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 11.3. A törléshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlés általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételei fennállnak. 11.4. Az elfeledtetéshez való jog Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 11.6. Az adathordozhatósághoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak. 11.7. A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 11.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén / profilalkotás Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 1. Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 1. Tájékoztatás a cookie-k (sütik) kezeléséről, automatizált adatkezelésről, ezekkel kapcsolatos adattovábbítás tényéről
A www.oceantisztitoszalon.hu oldal működéséhez szükség lehet cookie-k alkalmazására. Amennyiben a weboldal meglátogatása során a Felhasználó hozzájárul a sütik kezeléséhez, egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó számítógépén. A cookie-k segítségével a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Társaság ezek alapján a Felhasználó Weblap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkafolyamat során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő üzenet segítségével hagyhatja jóvá. Beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze amennyiben a rendszer cookie-t küld. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem működnek megfelelően cookie-k nélkül. A www.xxx.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) . Automatikus adatkezelés, profilalkotás, adattovábbítás stb.
 1. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről
A Felhasználó a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu A Felhasználó – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. Amennyiben a Felhasználó kérelme a Társaság által elutasításra került vagy nem ért egyet a Társaság döntésével, továbbá ha a Társaság határidőn belül nem dönt, a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.